Onze Visie


‘Ontdek de rijkdom die in je kinderen schuilgaat. Wek hun gevoeligheid voor het goede en het schone. Doe een beroep op hun inzet. Leer ze zichzelf aanvaarden met hun karakter, hun gaven, hun zwakheden. Zo geef je ze kansen tot groei naar een evenwichtige en gelukkige persoonlijkheid.’ (Uit ons opvoedingsproject – In het spoor van Angela Merici)

Onze visie, de richting die wij kiezen, neergeschreven in het opvoedingsproject.

De kerngedachten waarrond wij werken, brachten we samen in deze visietekst, die de leidraad vormt voor ons pedagogisch handelen : het opvoedingsproject.

Kwaliteitsvol onderwijs


Ribbon Kinderen die ons toevertrouwd zijn kunnen rekenen op de beste zorgen en op onderwijs van hoge kwaliteit. We gaan uit van welbevinden en betrokkenheid , de pijlers van ervaringsgericht onderwijs. Daarnaast houden we ook nauwgezet competenties in de gaten om de groei en ontwikkeling van onze kinderen optimaal te stimuleren.

In alle klassen zijn materialen voorzien die verschillende ontwikkelingsniveaus overlappen. Onze mensen blijven navormingen volgen om zo gedifferentieerd mogelijk te kunnen werken met de kinderen. Zo garanderen we gerichter te kunnen werken op het ontwikkelingsniveau van elk kind.

Brede zorg


WereldIeder kind is uniek en evolueert op een eigen tempo. We maken er werk van de specifieke talenten, noden en eigenschappen van kinderen te ontdekken en proberen maatwerk te bieden waar we kunnen.

Via een digitaal kindvolgsysteem bekijken we regelmatig de vorderingen van uw kind. We geloven er sterk in dat kinderen geen tekorten hebben maar op sommige gebieden nog moeten groeien. Positieve benadering en een sterk supportersteam (school en ouders) bieden doorgaans optimale ontwikkelingskansen.

Er staat een heel team klaar om de kinderen op te volgen: de klasleerkracht kan rekenen op regelmatig overleg met zorgcoördinator, directie, CLB-medewerkster, turnleerkracht, en eventueel andere externen.
Ons zorgteam buigt regelmatig over algemene noden die leven in de hele school.

Totale persoonlijkheidsontwikkeling


Plantje Vanuit onze visie willen we een evenwaardige ontwikkeling van HOOFD, HART en HANDEN
  • Hoofd: We stimuleren probleemoplossend denken, werken met contractwerk, hoekenwerk en integreren in alle klassen ICT .
  • Hart: Respect hebben voor je eigen gevoelens en die van anderen. Op een aanvaardbare wijze leren omgaan met die gevoelens. Kindgerichte dialoogvormen hanteren om leefregels aan te brengen. Goede afspraken maken goede vrienden.
  • Handen: Al doende ervaren welke effecten hun gedrag teweeg brengt in hoeken met rijke wisselende materialen. Kansen krijgen tot experimenteren en bewegingsvaardigheden oefenen. Ruimte krijgen voor zelfstandig en creatief handelen.

Hedendaagse Katholieke school


Hartje Onze school is gesticht door de Zusters Ursulinen van Tildonk. De geschriften van de Heilige Angela Merici liggen aan de basis van ons doen en denken. Als hedendaagse katholieke dialoogschool kiezen we voor een opvoeding die geïnspireerd is door evangelische waarden en kiezen we ervoor om deze mee te geven en voor te leven. Doorheen dagelijkse gebeurtenissen staan we stil bij het recht van de zwakste, bij eerlijkheid, respect, vergeving, samen stil worden, samen vieren, samen afscheid nemen.

Samen school maken!


HuisjeWe streven een vertrouwensrelatie na met ouders door een open communicatie op (in)formele oudercontacten. We hebben aandacht voor een tof klasklimaat. Leerkrachten kunnen terugvallen op de steun van een hecht team. Contacten buiten onze schoolmuren leggen we door samenwerking met lagere school, secundaire afdeling, rusthuis, kinderopvang,… Andere religies en culturen worden met het nodige respect behandeld.